فیلتر بنزین سورنتو 2010-2013 کد 2P000 اصلی جنیون

فیلتر بنزین سورنتو 2010-2013 کد 2P000 اصلی جنیون

فیلتر بنزین کیا سورنتو 2010 و 2011 و 2012 و 2013 موتور 3500 سی سی اصلی ساخت کشور کره میباشد